Video Khuyến khích hộ nông dân tham gia hợp tác xã

  • 12:07 ,01/08/2019
KHPTO - Theo kế hoạch đến năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tỷ lệ hộ nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh trong hợp tác xã (HTX) đạt khoảng 50%.
Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp theo mô hình: hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp, trong đó hộ nông dân là chủ đất, tham gia liên kết với nhau thành lập HTX và góp vốn vào HTX.

C.K.N
Tags : video
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email