Tinh giản và xây dựng kế hoạch môn học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

  • 19:08 ,04/06/2020
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức tập huấn cho giáo viên là tổ trưởng chuyên môn đến từ các trường THPT của 17 tỉnh, thành phố về tinh giản và xây dựng kế hoạch môn học theo hướng tiệm cận chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2018.

Các tổ trưởng chuyên môn được tập huấn về việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, rà soát, tinh giản nội dung dạy học. Mục tiêu là nhằm tạo thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học, vẫn đáp ứng yêu cầu của chương trình hiện hành, đồng thời tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tiệm cận chương trình GDPT mới.

Để thực hiện tinh giản nội dung dạy học, trước hết giáo viên phải tiến hành rà soát theo chủ đề trong chương trình giáo dục hiện hành, đối chiếu các nội dung, các bài học trong sách giáo khoa với các yêu cầu cần đạt của chủ đề trong chương trình. Giáo viên theo đó xác định những thông tin lạc hậu để bổ sung, cập nhật thông tin thay thế; loại bỏ những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Việc xây dựng kế hoạch môn học là tích hợp các nội dung kiến thức các bài liên quan thành bài học, chủ đề được Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể. Dựa trên cơ sở các yêu cầu cần đạt của chủ đề đó trong chương trình, giáo viên bổ sung, hoàn thiện yêu cầu cần đạt của bài học hoặc chủ đề, để đảm bảo yêu cầu của chương trình môn học. Bên cạnh đó, giáo viên xác định thời lượng bài học trong kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo tính logic của nội dung chương trình; xác định các hình thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với từng nội dung dạy học.

Giáo viên xác định các nội dung đánh giá thường xuyên phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học, chủ đề học tập; xác định hướng dẫn về nội dung, phương pháp, hình thức, tiêu chí đối với mỗi hình thức đánh giá thường xuyên dự kiến thực hiện trong bài học, chủ đề. Việc xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện theo từng khối lớp.

Sau hai ngày tập huấn, các tổ nhóm chuyên môn đã xác định được các bước rà soát, tinh giản chương trình và đưa ra những ví dụ cụ thể về các bước thiết kế bài học sau tinh giản.

N.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email