Tiêu chí phân loại tổ chức khoa học công nghệ công lập

  • 15:57 ,25/04/2021
KHPTO - Bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức KH&CN công lập.

Thông tư quy định 2 tiêu chí phân loại tổ chức KH&CN công lập: phân loại theo chức năng, nhiệm vụ và phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính.

Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, có 3 loại tổ chức KH&CN công lập, gồm: tổ chức KH&CN công lập phục vụ quản lý nhà nước; tổ chức KH&CN công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu; tổ chức KH&CN công lập phục vụ công ích của Nhà nước.

Việc phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.

Cụ thể: tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email