Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn

  • 13:51 ,05/10/2021

Quảng bá nghề làm nhang ở TP.HCM.

KHPTO - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đang xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn gửi Sở tài chính tổng hợp vào dự toán phân bổ ngân sách trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo Luật ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM sẽ phối hợp UBND Thành phố Thủ Đức và UBND các quận - huyện hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

Mặt khác, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM cũng xây dựng, hỗ trợ các mô hình ngành nghề nông thôn có hiệu quả, ứng dụng cơ giới hóa vào quá trình sản xuất, phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ dân, cơ sở sản xuất làng nghề, ngành nghề để thúc đẩy phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố, chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm theo chương trình OCOP, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để thu hút nhiều lao động địa phương.

Cùng đó, Sở công thương TP.HCM hàng năm sẽ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động khuyến công trong lĩnh vực làng nghề, ngành nghề nông thôn, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trình UBND TP.HCM phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email