Tăng cường quản lý hoạt động tổ chức thi đấu thể thao

  • 22:18 ,02/06/2020
KHPTO - Bộ văn hóa, thể thao và du lịch đang dự thảo Thông tư quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và phối hợp trong triển khai hoạt động chuyên môn đối với hội thể thao quốc gia. Trong đó, đề xuất quy định về quản lý hoạt động tổ chức thi đấu thể thao.

Cụ thể, về việc đăng cai, tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới: Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Paralympic Việt Nam căn cứ kế hoạch tổ chức các đại hội thể thao của các tổ chức thể thao khu vực, châu lục và thế giới đề xuất Tổng cục thể dục thể thao báo cáo Bộ văn hóa, thể thao và du lịch xem xét đăng cai các đại hội thể thao, đại hội thể thao người khuyết tật khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam.

Sau khi được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch chấp thuận chủ trương đăng cai, Tổng cục thể dục thể thao chủ trì phối hợp với các hội thể thao quốc gia xây dựng đề án đăng cai các đại hội thể thao, đại hội thể thao người khuyết tật khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam báo cáo bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các hội thể thao quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục thể dục thể thao và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các đại hội thể thao, đại hội thể thao người khuyết tật khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam theo đề án được phê duyệt.

Về việc đăng cai, tổ chức các giải thể thao quốc tế của từng môn thể thao, dự thảo nêu rõ: Chậm nhất vào ngày 31/10 hàng năm, các hội thể thao quốc gia gửi Tổng cục thể dục thể thao kế hoạch tổ chức các giải thể thao quốc tế dự kiến đăng cai tổ chức trong năm công tác tiếp theo để tổng hợp vào kế hoạch thi đấu thể thao quốc gia hàng năm.

Đối với các giải vô địch, vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới, hội thể thao quốc gia phải gửi kèm theo kế hoạch tổ chức giải hồ sơ xin tổ chức giải để Tổng cục thể dục thể thao thẩm định, trình bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch xem xét, quyết định. Đối với các giải thể thao quốc tế khác do hội thể thao quốc gia đăng cai tổ chức, hội thể thao quốc gia làm thủ tục xin phép tổ chức giải theo quy định của pháp luật và báo cáo Tổng cục thể dục thể thao để phối hợp quản lý.

THANH VÂN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email