Tác động của chính sách hỗ trợ lãi vay trong phát triển kinh tế tập thể tại các xã xây dựng nông thôn mới ở TP.HCM

  • 21:24 ,21/12/2021
KHPTO - Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) được xác định là xu hướng tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản cũng như tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân tại các xã xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX, TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 5/6/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể của thành phố. Đến nay, trên địa bàn thành phố hiện có 114 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, Củ Chi là là địa bàn có số lượng HTX nhiều nhất, với 40/114 HTX (chiếm 35% tổng số HTX). Trong 114 HTX (với 2.569 thành viên) đang hoạt động có 35 HTX rau an toàn, 10 HTX hoa - cây kiểng, 5 HTX chăn nuôi bò sữa, 1 HTX chăn nuôi heo, 10 HTX nuôi trồng thủy sản, 1 HTX diêm nghiệp, 52 HTX kinh doanh tổng hợp. Doanh thu bình quân của các HTX là 13.132 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân là 525 triệu đồng/HTX, bình quân có 23 thành viên/ HTX.

Trong thời gian qua, để khuyến khích người dân tham gia phát triển HTX nông nghiệp, hỗ trợ phát triển các HTX nông nghiệp (đầu mối thực hiện tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho hộ nông dân), TP.HCM đã ban hành và triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay), với mục đích hỗ trợ vốn tín dụng cho HTX, thành viên HTX đầu tư chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập cho hộ thành viên HTX.

Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị được TP.HCM ban hành theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 04/2016/QĐ- UBND và hiện nay là Nghị quyết số 10/2017/ NQ-HĐND ngày 7/12/2017, Nghị quyết 06/2021/ NQ-HĐND ngày 23/3/2021, chính sách quy định mức hỗ trợ từ 60 - 100% lãi suất khi HTX, hộ nông dân là thành viên của HTX.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM, các quận - huyện đã phê duyệt 907 quyết định, với 1.943 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư là 2.660,662 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.567,260 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng là HTX, thành viên hợp tác tham gia vay vốn có hỗ trợ lãi vay để đầu tư nông nghiệp chiếm khoảng 30% tổng số phương án được phê duyệt.

Nhằm tiếp tục khuyến khích HTX, thành viên HTX tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp, cũng như giúp họ giảm bớt khó khăn trong sản xuất, trong tình hình dịch bênh Covid-19 kéo dài, ngày 23/3/2021 HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND. Theo đó, quy định cấp UBND thành phố và UBND quận - huyện có thể xem xét, tiếp tục phê duyệt phương án vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2021.

Đây sẽ là động lực khuyến khích người dân tham gia phát triển HTX, có thêm nguồn vốn hỗ trợ cho các HTX đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm. Việc thành lập và hoạt động của các HTX nông nghiệp đã góp phần cùng các thành phần kinh tế khác cung cấp nguồn nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng trong và ngoài thành phố, đồng thời góp phần cùng chính quyền TP.HCM xây dựng nông thôn thành phố ngày càng giàu đẹp hơn.

HƯƠNG LIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email