Phòng chống bạo lực trẻ mầm non

  • 13:00 ,06/10/2020
KHPTO - Theo thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh, nhiệm vụ trong năm học mới của giáo dục mầm non là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, bao gồm, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ; chú trọng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trẻ; đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông về giáo dục mầm non. Thực hiện đánh giá tác động sau 5 năm thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, thực hiện phòng chống bạo lực trẻ mầm non để có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục.

Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Ngô Thị Minh cho rằng, trong chương trình giáo dục phải chú ý tôn trọng sự khác biệt của trẻ, để phát triển kỹ năng, gối tiếp cho trẻ vào lớp 1, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. “Nếu chúng ta có nền tảng vững chắc trong phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong tương lai”, thứ trưởng khẳng định.

Chia sẻ vất vả của giáo viên mầm non, thứ trưởng nhấn mạnh, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non là nhiệm vụ trọng tâm. Bổ sung đội ngũ giáo viên, có lộ trình nâng chuẩn đào tạo giáo viên mầm non, điều chỉnh các quy định hành chính như quy định về hồ sơ, sổ sách để giảm áp lực cho giáo viên. Đặc biệt, cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, cần chú ý công tác rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới giáo dục mầm non, trong đó có giải pháp khắc phục việc trắng cơ sở mầm non ở một số xã. Việc dồn ghép trường mầm non cần tránh thực hiện cơ học, đảm bảo quyền lợi đến trường cho trẻ; đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất một trường mầm non công lập.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email