Liên kết nguồn lực để phát triển khoa học và công nghệ

  • 08:04 ,09/06/2018
KHPTO - Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM đã cùng 12 viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức KHCN trên địa bàn tham gia hệ thống liên kết nguồn lực KHCN. Việc liên kết này nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu giảng dạy, sinh viên học sinh, doanh nghiệp, cộng đồng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin.

Hệ thống sẽ được trang bị công cụ chia sẻ thông tin, tập trung các cơ sở dữ liệu (CSDL), cung cấp giao diện tìm kiếm thống nhất, đơn giản như Google, cho phép người dùng tìm theo ngôn ngữ tự nhiên hoặc kết hợp các phần tử thông tin trong các trường dữ liệu cụ thể.

Kết quả tìm tập hợp được từ nhiều nguồn sẽ được phân loại và nhóm tự động, phù hợp tới người dùng để tham khảo được tài liệu toàn văn có thể liên kết đến hệ thống thư viện của thành viên.

Hệ thống thông tin tiềm lực và hoạt động KHCN đồng bộ, chính xác sẽ là cơ sở hỗ trợ thành phố định hướng chiến lược phát triển KHCN bám sát với xu hướng công nghệ trong và ngoài nước, đồng thời là cơ sở trong quá trình ra quyết định đầu tư cho phát triển KHCN.

Trong năm 2018, Sở KHCN sẽ triển khai công tác phát triển và tích hợp CSDL hiện có từ các đơn vị tham gia lên hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM.

Các thành viên sẽ xử lý chuẩn hóa các CSDL hiện có, Sở KH&CN xây dựng và tích hợp CSDL mới về thông tin tiềm lực và hoạt động KHCN bao gồm các phòng thí nghiệm; doanh nghiệp - tổ chức; chuyên gia trong 4 ngành công nghiệp chủ lực để đưa vào hệ thống.

Tháng 9/2018, hệ thống sẽ được đưa vào vận hành, phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tham khảo các nguồn lực thông tin KHCN được chia sẻ, tích hợp trên hệ thống.

Trong các năm tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng dần về cả số lượng CSDL của các thành viên tham gia, cũng như chào đón sự tham gia của các thành viên mới.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email