Khuyến khích các hợp tác xã đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn

  • 22:09 ,11/07/2020
KHPTO - Nhằm thúc đẩy làng nghề, ngành nghề nông thôn phát triển, TP.HCM ban hành nhiều chính sách khuyến khích các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác tham gia phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Theo đó, với Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 12/10/2012, mỗi HTX làng nghề, ngành nghề nông thôn thành lập mới sẽ được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu với kinh phí 100 triệu đồng.

Với Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố, các HTX, cá nhân đầu tư phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn truyền thống, ngành nghề nông thôn có giá trị kinh tế cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn; và được hỗ trợ 60% lãi suất khi đầu tư mua vật tư, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất sản phẩm ngành nghề nông thôn.

Ngoài ra, TP.HCM còn hỗ trợ các chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ về đất đai, nhà xưởng cho các HTX làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP.HCM còn ưu tiên lựa chọn hộ dân là thành viên HTX, các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của làng nghề, ngành nghề nông thôn. Thành phốcòn khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

TIỂU YẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email