Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản

  • 15:04 ,17/03/2021
KHPTO - Rác thải nhựa đại dương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loài sinh vật biển, với mục đích chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, ngày 5/2/2021, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt Quyết định 687/QĐ-BNN-TCTS về thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020 - 2030.

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu được nêu rõ là phải giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất ngành thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn tới đại dương, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh.

Thứ nhất, giai đoạn 2021 - 2025

Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về việc giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành thủy sản. Từ 70% trở lên nông, ngư dân tại các vùng ven biển, vùng nuôi tập trung và cán bộ quản lý thủy sản các cấp được phổ biến tuyên truyền, tập huấn về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa. Từ 80% trở lên cán bộ quản lý khu bảo tồn biển được tập huấn, tuyên truyền về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa.

Giảm thiểu sử dụng loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa dùng một lần. Từ 10% trở lên tàu khai thác thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy sản thay thế một số vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng vật liệu thân thiện môi trường hoặc nhựa sử dụng nhiều lần. Giảm 30% sử dụng phao xốp trong nuôi biển.

Nâng cao tỷ lệ thu gom, phân loại, tái sử dụng, xử lý rác thải nhựa từ các hoạt động sản xuất thủy sản. Từ 50% trở lên tàu khai thác thủy sản thu gom rác thải nhựa mang về bờ, tập trung tại các điểm thu gom, chuyển các đơn vị có chức năng xử lý. Từ 70% trở lên cơ sở nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thu gom, phân loại rác thải nhựa chuyển các đơn vị có chức năng xử lý.

Thứ hai, giai đoạn 2025 - 2030

Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về việc giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành thủy sản. Từ 100% nông, ngư dân tại các vùng ven biển, vùng nuôi tập trung và cán bộ quản lý thủy sản các cấp được phổ biến tuyên truyền, tập huấn về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa. 100% cán bộ quản lý khu bảo tồn biển được tập huấn, tuyên truyền về quản lý và hành động giảm thiểu rác thải nhựa.

Giảm thiểu sử dụng loại vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng nhựa dùng một lần. Từ 20% trở lên tàu khai thác thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy sản thay thế một số vật tư, dụng cụ chuyên dùng bằng vật liệu thân thiện môi trường hoặc nhựa sử dụng nhiều lần. Giảm 50% sử dụng phao xốp trong nuôi biển.

Nâng cao tỷ lệ thu gom, phân loại, tái sử dụng, xử lý rác thải nhựa từ các hoạt động sản xuất thủy sản. Đảm bảo 100% tàu khai thác thủy sản thu gom rác thải nhựa mang về bờ, tập trung tại các điểm thu gom, chuyển các đơn vị có chức năng xử lý. 100% các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thu gom, phân loại rác thải nhựa chuyển các đơn vị có chức năng xử lý.

TRẦN HOÀN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email