Ngành khoa học và công nghệ đề ra 9 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023

  • 11:54 ,03/01/2023

Tiển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Ảnh minh họa: Doanh nhân Sài Gòn.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 nhằm thực hiện tốt mục tiêu thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm đòn bẩy đưa nền kinh tế bứt phá.

 

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra mục tiêu không ít thách thức, trong đó phấn đấu tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt mức 50% (chỉ số này giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 45,7%) trong năm 2023. Đóng góp được ghi nhận thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học; hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Ngành khoa học cũng xác định, năm 2023 số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH-CN và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 30%.

Thứ trưởng KH-CN  Lê Xuân Định cho biết, bộ xác định chuyển đổi số các quy trình quản lý chương trình, nhiệm vụ KH-CN, sẵn sàng tiến tới quản lý, tác nghiệp 100% trên môi trường mạng. Để thực hiện mục tiêu thúc đẩy ứng dụng Khoa học và Công nghệ đặt ra, cần tập trung vào 9 nhiệm vụ sau trong năm 2023.

Thứ nhất, đẩy mạnh việc hoàn thiện và và đổi mới cơ chế, chính sách, trọng tâm sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung. Nội dung cụ thể đề ra đến năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đăng ký sửa đổi, bổ sung thêm 4 luật bao gồm: Luật Khoa học và công nghệ, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Luật Năng lượng nguyên tử. 5 trong 8 luật của ngành sẽ được sửa đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động khoa học công nghệ cho giai đoạn tiếp theo.

Các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, cơ chế đầu tư đối với hoạt động nghiên cứu KH-CN sẽ được tháo gỡ, điều chỉnh theo hướng chấp nhận rủi ro trong khoa học và độ trễ về ứng dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ.

Thứ trưởng Lê Xuân Định hôm 28/12 nói về những mục tiêu năm 2023 được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định. Ảnh: Hoàng Hiếu/VnExpress.

Thứ hai, triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Thứ ba, sắp xếp hệ thống tổ chức công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH-CN đã được phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển, kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và gắn kết nghiên cứu với đào tạo.

Thứ tư, thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình KH-CN cấp quốc gia đến năm 2030. Hoàn thiện, vận hành hệ thống quản lý các chương trình, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thứ năm, nghiên cứu đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp KH-CN các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off). Từ đó, kết nối hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với các doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, phát triển thị trường, doanh nghiệp và dịch vụ KH-CN, cùng thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tổ chức trung gian của thị trường.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, quốc gia tiên tiến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu quốc tế, mở rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới ở nước ngoài, các nhiệm vụ hợp tác song phương.

Thứ tám, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đánh giá tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; bảo hộ, thực thi phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

Thứ chín, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

PV
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email