Hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đào tạo nghề để duy trì việc làm

  • 13:21 ,22/10/2020
KHPTO - Bộ lao động - thương binh và xã hội vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp gặp khó khăn có thể được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/lao động để đào tạo nghề nhằm duy trì việc làm.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Theo Nghị định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật việc làm. Điều kiện hỗ trợ là phải đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng liền trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề phải gặp khó khăn dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng dưới 200 lao động; từ 50 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng từ 200 đến 1.000 lao động; từ 100 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên 1.000 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới một tháng.

Những trường hợp được coi là bất khả kháng gồm: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại; thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động được xác định thông qua báo cáo sản xuất, kinh doanh của năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ mà bị lỗ có xác nhận của cơ quan thuế.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng. Kinh phí hỗ trợ trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ 6 triệu đồng/người/khóa học 6 tháng thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

H. KỲ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email