Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2020” sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa

  • 15:28 ,24/09/2020
KHPTO - Chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổquốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2020” diễn ra từ ngày 15 - 23/11 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các hoạt động của tuần lễ nhằm thiết thực chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11); khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc; động viên, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Tuần lễ cũng là dịp phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ các di sản văn hóa, bản sắc dân tộc, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, hoạt động còn thúc đẩy kết nối địa phương, dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng tại ngôi nhà chung; tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động.

Điểm nhấn của chương trình sẽ là lễ khai mạc tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2020” và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động thực hiện. Theo kế hoạch, đêm khai mạc vàbiểu dương diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16/11 tại sân khấu Đại đoàn kết, Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

T. TUẤN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email