Trình tự việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

  • 09:42 ,08/07/2018
KHPTO - Bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo Thông tư quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Dự thảo Thông tư nêu rõ các nguyên tắc chung của việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển cũng như các trình tự thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Một là, việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải được tiến hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến sự cố tràn dầu; huy động được các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Hai là, việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải sử dụng các thông tin, dữ liệu của quá trình ứng phó sự cố tràn dầu trên biển và các thông tin, dữ liệu điều tra, khảo sát bổ sung, cập nhật.

Ba là, hạn chế việc sử dụng chất phân tán, các hoạt chất làm lắng đọng dầu trong nước khi thực hiện khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Bốn là, bảo đảm chất lượng môi trường biển đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành sau khi khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Theo dự thảo, trình tự thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển bao gồm:

1. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển;

2. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển;

3. Thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển;

4. Đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

C.P
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email