TP.HCM trợ vốn cho hợp tác và thành viện hợp tác xã

  • 05:56 ,14/10/2021
KHPTO - Nhằm duy trì và phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các quy định của Luật hợp tác xã năm 2012, nâng cao tỷ lệ HTX hoạt
động hiệu quả, gắn với nâng cao thu nhập của thành viên HTX; góp phần thực hiện
thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố, TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách trợ vốn, tín dụng cho HTX.

UBND Thành phố ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/2/2018 về ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND, ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó quy định: HTX, thành viên HTX khi vay vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi vay từ 60% - 100% tùy theo hạng mục đầu tư.

Từ khi có chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị đến nay đã hỗ trợ cho HTX Tân Thông Hội (vay 26,850 tỷ đồng), HTX Phú Lộc (vay 280 triệu đồng) với lãi suất ưu đãi. Bà Nguyễn Thị Nhiệm – thành viên HTX Thuận Yến được vay 5.495 triệu đồng, ông Trần Văn Mùa - thành viên HTX Hiệp Thành được vay 600 triệu đồng, ông Lê Hữu Thiện - thành viên HTX Hoa mai vàng Bình Lợi được vay 2 tỉ đồng, ông Hoàng Thanh Hải – thành viên HTX Hải Nông được vay 740 triệu đồng.

Ngoài ra, HTX và thành viên HTX có thể tham gia vay vốn theo hình thức tín chấp từ Quỹ Trợ vốn xã viên HTX Quỹ CCM) thuộc Liên minh HTX Thành phố. Mức phí trợ vốn chỉ bằng khoảng 70% - 80% so với lãi suất của ngân hàng.

H.D
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email