TP.HCM: 10 năm nhìn lại công tác triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

  • 05:16 ,16/10/2021

Cần giờ đạt huyện Nông thôn mới đã nâng cao đời sống người dân.

KHPTO - Cùng với sự phát triển chung của thành phố, các huyện vùng ven của TP.HCM hiện đang phát triển nhanh chóng về dân số, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và đặc biệt là tốc độ đô thị hoá. Điều này dẫn tới thực trạng các huyện nông thôn thành phố hiện nay mang tính chất nông thôn - đô thị, khác với các khu vực nông thôn khác trên cả nước. Vấn đề môi trường của các huyện nông thôn được xem xét trên cơ sở giải quyết môi trường của một đô thị - nông thôn.

Lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng tăng, tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi còn xen cài trong khu dân cư, hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước chưa đầy đủ và chưa hoàn chỉnh, một số khu vực dân cư phân tán, cách biệt, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp còn hạn chế... Đó là những thách thức lớn đối với công tác thu gom xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp tại các huyện hiện nay.

Qua 10 năm (2010 – 2020) thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo của Thành uỷ về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân 5 huyện đã nỗ lực đẩy mạnh công tác thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đạt được một số các kết quả tích cực.

TP.HCM tăng cường hiệu quả công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn gồm các thành viên là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở, có quy định cụ thể về nhiệm vụ của từng thành viên và thường xuyên có sự rà soát, kiện toàn tổ công tác

Đồng thời, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công của Ban chỉ đạo Thành uỷ và Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nông thôn mới theo từng năm để các phòng ban chuyên môn cũng như Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện cùng phối hợp thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng chất 2016 - 2020.

Công tác hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời kịp thời cập nhật hướng dẫn tại Văn bản số 11940/STNMT-CCBVMT ngày 13/12/2018 theo Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp, hỗ trợ Uỷ ban nhân dân 5 huyện tập huấn công tác thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ phụ trách môi trường, cán bộ hội viên hội nông dân của 5 huyện, 56 xã (giai đoạn 2010 - 2015: 39 lớp tập huấn và giai đoạn 2016 - 2029: 41 lớp tập huấn).

Đồng thời, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí thành phần trong công tác hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17, thường xuyên trao đổi với Ban chỉ đạo CTXDNTM 5 huyện và đặc biệt là Phòng tài nguyên và môi trường của 5 huyện ngay từ quá trình lập đề án đến triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và hỗ trợ các huyện tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

TRUNG DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email