Tính năng Group by trong File Explorer của Windows 10

  • 17:08 ,12/02/2018

Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Cao Kiến Nam.

KHPTO - Nhiều trình quản lý file, kể cả Windows Exlorer, trước đây cũng có tính năng phân nhóm file để hiển thị nhưng tiêu chí phân loại thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tên file, kích thước, ngày tạo, phần mở rộng. Nay, với tính năng Group by trong File Explorer của Windows 10 (LBVMVT số 658), thì con số tiêu chí này tăng lên đến hơn 300!

Tất nhiên không phải ai cũng cần đến tất cả số tiêu chí phân loại lớn như thế mà chỉ cần một số có liên quan đến công việc của mình mà thôi.

Để hiển thị những tiêu chí mà mình có thể cần đến và ẩn những tiêu chí khác cho bớt rườm rà, bạn hãy chọn mục Choose columns trong menu View > Group by, đánh dấu chọn các tiêu chí mà mình muốn hiển thị (Windows mặc định chọn sẵn một số tiêu chí nhưng có thể là bạn cần nhiều hơn hay ít hơn thế).

Nguyễn Long
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email