Tiến hành điều tra, thống kê các loại hình lễ hội Việt Nam

  • 14:55 ,16/03/2021
KHPTO - Bộ văn hóa, thể thao và du lịch đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra, thống kê các loại hình lễ hội Việt Nam.

Mục đích của việc điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam nhằm rà soát, đánh giá thực trạng các loại hình lễ hội, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, tiến tới việc số hóa lễ hội. Từ đó đề xuất các biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội ở nước ta trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, Cục văn hóa cơ sở sẽ triển khai 3 nội dung gồm: rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng biểu mẫu thống kê, mẫu phiếu thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam gửi về các địa phương; điều tra, khảo sát phân loại các loại hình lễ hội; biên tập, tổng hợp số liệu và hoàn thiện Biểu thống kê số liệu các loại hình lễ hội tại Việt Nam.

Việc rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng biểu mẫu thống kê, mẫu phiếu thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam gửi về các địa phương sẽ được thực hiện trong tháng 3/2021.

Từ tháng 10 - 11/2021, Cục văn hóa cơ sở sẽ phối hợp với địa phương chỉnh lý thông tin, số liệu thống kê, phân tích các loại hình lễ hội. Sau đó biên tập, chỉnh sửa, in và phát hành Tổng tuyển tập Thống kê lễ hội ở Việt Nam.

N.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email