Thảo luận đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học

  • 10:27 ,15/07/2019
KHPTO - Tiểu ban giáo dục đại học, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực vừa có họp về sắp xếp hệ thống trường đại học, theo đó, các đại biểu đã trao đổi, góp ý về 2 đề án: sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm; đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập (giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng 2030).

Theo thứ trưởng Lê Hải An, trưởng tiểu ban giáo dục đại học, mục tiêu xuyên suốt của các đề án là nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; sau đó là nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chất lượng đào tạo giáo viên.

Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập còn bám sát mục tiêu, mục đích của Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Được biết, tiểu ban giáo dục đại học là một trong 5 tiểu ban của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, cùng với tiểu ban giáo dục mầm non, tiểu ban giáo dục phổ thông, tiểu ban giáo dục nghề nghiệp, tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, tiểu ban phát triển nhân lực.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng yêu cầu…

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email