Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 100% lãi suất cho nông nghiệp

  • 14:58 ,02/12/2019

KHPTO - Quyết định 655 của UBND TP.HCM như cơ chế phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát. Phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ nông nghiệp, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chính sách hỗ trợ lãi vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khi được tổ chức cho vay đồng ý cấp tín dụng đối với các phương án sản xuất khả thi. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Mức hỗ trợ lãi vay cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như trên được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất. Hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu vay từ quỹ giảm nghèo của thành phố ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm. Thời gian hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ sản xuất của phương án được duyệt, nhưng không vượt quá 5 năm trên một phương án.

MINH ANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email