Sẽ có Điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

  • 07:40 ,19/06/2018
KHPTO - Bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Theo đó, Điều lệ này quy định về các nội dung thi của Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) học sinh trong trường trung học phổ thông (THPT), bao gồm: Đối tượng và thành phần tham gia hội thao; nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, điều kiện và quy tắc của từng nội dung thi trong hội thao; cách đánh giá kết quả và xếp hạng thành tích của hội thao. Điều lệ này được áp dụng để tổ chức hội thao GDQPAN cho học sinh THPT trong các trường THPT, các sở giáo dục và đào tạo.

Qua đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng GDQPAN, gắn liền học tập với hoạt động thực tiễn. Đồng thời, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình môn học GDQPAN ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện giữa các nhà trường và địa phương.

Qua hội thao phát hiện những cơ sở đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, từ đó có kế hoạch nhân rộng điển hình, đề ra những giải pháp thiết thực tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN những năm tiếp theo.

Điều lệ cũng quy định các nội dung thi phải nằm trong chương trình GDQPAN cấp THPT ban hành theo Thông tư số: 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/1/2017 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Tổ chức hội thao phải nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn, tiết kiệm.

Qua hội thao, các sở giáo dục và đào tạo, các trường THPT rút kinh nghiệm về phương pháp và nội dung giảng dạy GDQPAN, có kế hoạch tổ chức tốt hội thao những năm tiếp theo. Yêu cầu đối với học sinh tham gia hội thao bao gồm: Trang phục: theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Đeo thẻ của hội thao có dán ảnh.

Người tham gia hội thao phải có mặt trước ngày tổ chức hội thao để kiểm tra và làm công tác chuẩn bị.

Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 20 phút để trọng tài làm công tác kiểm tra; đến giờ thi, thí sinh đến muộn sẽ mất quyền dự thi.

Quá trình tham gia hội thao phải tuyệt đối tuân thủ quy định của quy tắc và hướng dẫn của ban trọng tài.

H.K
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email