Sabibeco đổi tên, hoạt động theo mô hinh tập đoàn

  • 11:26 ,09/07/2018
KHPTO - Cuối tuần qua, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty qua việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017; thông qua kế hoạch và các giải pháp thực hiện chi tiêu kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã thông qua nghị quyết đổi tên mới là Công ty cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập các công ty: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý vào Sabibeco.

Đây là mô hình hoạt động phù hợp với quy mô phát triển mới, huy động tối đa các nguồn lực để tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu thuần của Sabibeco đạt trên 1.380 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 258 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 224 tỷ đồng, đạt 130,1% kế hoạch.

Mục tiêu hướng đến hoạt động theo mô hình tập đoàn nhằm khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động của công ty cũng như phù hợp với tầm nhìn chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn.

Hiện nay, công ty đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để Sở kế hoạch và đầu tư hoàn thành việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho công ty.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành về sáp nhập công ty, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây về cơ bản đã hoàn thành.

PHƯƠNG THANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email