Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại năm 2020

  • 07:03 ,07/08/2020
KHPTO - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2020 về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Trang trại bao gồm hai loại là trang trại chuyên ngành và trang trại tổng hợp.

Trang trại chuyên ngành được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Trang trại chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực trang trại trồng trọt, trang trại chăn nuôi, trang trại lâm nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản, trang trại sản xuất muối.

Trong đó, trang trại trồng trọt cần giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên. Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên. Trang trại chăn nuôi, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật chăn nuôi và văn bản hướng dẫn. Trang trại lâm nghiệp, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10 ha trở lên. Còn trang trại sản xuất muối, giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên.

Trang trại tổng hợp là trang trại không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Tiêu chí kinh tế trang trại tổng hợp cần có giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên.

HOÀI AN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email