Phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong xây dựng nông thôn mới tại TP. Hồ Chí Minh

  • 21:20 ,21/12/2021
KHPTO - Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, ngày 15/10/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND về danh mục nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp thành phố. Theo đó, TP.HCM đã xác định 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực cần phát triển, gồm: rau, hoa kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ và cá kiểng. Tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực:

- Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố và có xu hướng phát triển ổn định.

- Sản phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn thành phố và có khả năng cạnh tranh phát triển.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo sản phẩm đạt năng suất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sản phẩm có tiềm năng mở rộng thị trường sản xuất giống để cung cấp cho thành phố và các tỉnh; có điều kiện tham gia các chuỗi liên kết và cung ứng, sơ chế, đóng gói, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

- Có lợi nhuận, giá trị tăng cao.

- Có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định.

Thực hiện phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo định hướng của thành phố, tính đến năm 2020, về rau: tổng diện tích canh tác rau trên địa bàn thành phố là 3.517 ha. Trong đó, diện tích rau tập trung ở các huyện Củ Chi: 2.004 ha, Bình Chánh: 639 ha, Hóc Môn: 430 ha; về hoa, cây kiểng: diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.510 ha; về bò sữa: tổng đàn năm 2020, đàn bò sữa cái ước đạt 57.202 con; về đàn đeo: tổng đàn năm 2020 ước đạt 140.000 con; về tôm nước lợ: có diện tích nuôi 5.946 ha, sản lượng 15.900 tấn; về cá cảnh: số lượng cá cảnh xuất khẩu đạt 16,41 triệu con.

Với mục tiêu khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM ban hành theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 14/5/2016, hiện nay là Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 và Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 (gọi tắt là chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư sản xuất nông nghiệp). Theo đó, quy định doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân khi tham gia vay vốn từ tổ chức tín dụng để phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay, cụ thể như sau:

- Nội dung và mức hỗ trợ lãi vay: ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất: đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gồm: sản xuất rau, hoa kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ và cá cảnh. Thời hạn hỗ trợ lãi vay: không vượt quá 5 năm trên một phương án. Ngân sách thành phố hỗ trợ từ 60 - 80% lãi suất: đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố. Thời hạn hỗ trợ lãi vay: không vượt quá 36 tháng trên một phương án.

- Thẩm quyền và thời gian phê duyệt phương án đầu tư: TP.HCM quyết định hỗ trợ lãi vay đối với phương án vay vốn từ 10 tỷ đồng trở lên; thời gian phê duyệt phương án đầu tư không quá 26 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ). UBND quận - huyện quyết định hỗ trợ lãi vay đối với phương án vay vốn dưới 10 tỷ đồng, thời gian phê duyệt phương án đầu tư không quá 11 ngày; riêng huyện Cần Giờ, Củ Chi không quá 13 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

CHI MAI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email