Làm Bạn Với Máy Vi Tính

In trang chẵn lẻ trong Excel 2003

Thứ tư, 05/09/2012, 19:47 GMT+7

 Khi cần in một tập tin bảng tính Excel nhiều trang, bạn chỉ có thể in toàn bộ các trang, hoặc in từng trang được chọn. Điều này sẽ gây khó khăn khi bạn cần in các trang phân định chẵn lẻ (để in trên 2 mặt giấy chẳng hạn), bởi vì mặc định lệnh in trong Excel không cho phép in trang chẵn, lẻ hay chỉ định in từ trang nào đến trang nào như trong MS Word. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn tạo macro giải quyết việc trên trong Excel 2003.

 Bước 1: mở Excel, mở fi le bảng tính cần in.

Bước 2: bấm Alt+F8, xuất hiện cửa sổ tạo Macro.

- Tại dòng MacroName, gõ InChanLe.

- Bấm nút Create, xuất hiện cửa sổ mới.

Bước 3: trong cửa sổ mới, dán đoạn code sau vào giữa 2 dòng trong cửa sổ: Dim Totalpages As Long Dim pg As Long Dim oddoreven As Integer Dim frompage As Integer Dim topage As Integer On Error GoTo enditt Totalpages = ExecuteExcel4Macro(“Get.Document(50)”) frompage = InputBox(“Tu trang (so chan thi in trang chan, so le thi in trang le)”) topage = InputBox(“Den trang”) For pg = frompage To topage Step 2 ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut from:=pg, To:=pg Next pg enditt:

Bước 4: đóng cửa sổ, lưu fi le Excel tên InChanLe.XLA vào thư mục C:\Program Files\Microsoft Offi ce\OFFICE11\ XLSTART.

Bước 5: trong Excel, mở fi le muốn in, bấm Alt+F8, bấm Run, xuất hiện cửa sổ 1. Gõ số bắt đầu (nếu in trang chẵn thì gõ số chẵn), bấm OK, xuất hiện cửa sổ thứ 2 gõ số trang cuối cùng.

Bước 6: tạo phím tắt cho lệnh này như sau: - Bấm Alt+F8, xuất hiện cửa sổ. - Chọn dòng InChanLe, bấm nút Options. - Gõ vào ký tự muốn gán phím tắt (có thể dùng Shift+P). 


ÂU TRƯỜNG SƠN autruongson@gmail.com

Viết phản hồi Ẩn email của tôi

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến