Một số giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

  • 11:12 ,25/02/2019

KHPTO - Theo PGS.TS. Cao Hào Thi, Trường đại học công nghệ Sài Gòn, một trong những dấu hiệu cho thấy sự đầu tư học đại học không thành công là khi sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm. Vì vậy, vấn đề việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp ngày càng trở nên quan trọng và trở thành một chủ đề được xã hội quan tâm nhiều.

Đối với sinh viên, để tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đóng vai trò chủ động và tích cực trong suốt quá trình học tập tại trường. Năng lực của sinh viên là yếu tố quyết định trong sự thành công tìm kiếm việc làm. Muốn vậy:

- Sinh viên cần phải có tinh thần lập thân, lập nghiệp. Tinh thần này sẽ tạo động lực học tập cho sinh viên trong thời gian học tập tại nhà trường; giúp cho sinh viên tập trung vào mục tiêu có việc làm sau khi tốt nghiệp và thành đạt trong công việc sau này.

- Sinh viên phải chọn ngành học và nghề nghiệp phù hợp với:

+ Sở thích

+ Năng lực

+ Nhu cầu xã hội

Việc chọn đúng ngành học không chỉ giúp cho sinh viên “vui khỏe” trong thời gian học mà còn giúp người người học cảm thấy hạnh phúc trong quá trình làm việc tương lai. Để giúp sinh viên chọn ngành học và nghề nghiệp đúng, các trường trung học phổ thông cần tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, bên cạnh đó, các trường đại học cần giới thiệu đầy đủ thông tin về các ngành học của trường cho học sinh phổ thông trong các hoạt động tư vấn của nhà trường.

- Ngoài việc học kiến thức và kỹ năng chuyên môn tại giảng đường và phòng thí nghiệm, sinh viên cần được tăng cường thêm năng lực về một số mặt:

+ Ngoại ngữ

+ Kỹ năng mềm

+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp

+ Văn, thể, mỹ

Các năng lực này sẽ được rèn luyện thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động ở các câu lạc bộ của nhà trường và các tổ chức trong xã hội.

Giải pháp từ phía nhà trường, chất lượng đào tạo là nhân tố quan trọng trong việc hình thành năng lực làm việc của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Để nâng cao chất lượng đào tạo, PGS.TS. Cao Hào Thi cho rằng, nhà trường cần tập trung vào các nhiều hoạt động:

-Hoạt động đào tạo: cần quan tâm đến việc phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo: nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; cũng như năng lực quản lý cho cán bộ quản lý và huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên. Mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất; cải tiến các trang thiết bị giảng dạy. Luôn cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Định kỳ thực hiện kiểm định cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo của nhà trường. Việc kiểm định là cơ sở khách quan đánh giá chất lượng toàn bộ hoạt động đào tạo của nhà trường. Thường xuyên thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên. Trong điều kiện đảm bảo các qui định, nhà trường có thể cho phép sinh viên chuyển đổi ngành học.

-Hoạt động liên kết, hợp tác với doanh nghiệp: quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp cần được xây dựng trên nền tảng bình đẳng và có lợi cho hai bên nhằm góp phần vào sự phát triển chung cho xã hội. Trong việc hợp tác này, trường đại học sẽ: cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; sáng tạo ra tri thức mới và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; cử giảng viên đến doanh nghiệp làm công tác tư vấn và phối hợp với doanh nghiệp để cùng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp; cử sinh viên đến tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; thiết lập bộ phận chuyên trách về liên kết/hợp tác với doanh nghiệp; hình thành các trung tâm nghiên cứu phục vụ cho doanh nghiệp; mời các doanh nhân có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn đến báo cáo chuyên đề hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường…

-Giải pháp từ phía doanh nghiệp: các doanh nghiệp sẽ đặt hàng các yêu cầu về nội dung nhà trường cần đào tạo để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đóng vai trò phản biện trong việc xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường; chú ý đến nhu cầu sử dụng lao động từ phía doanh nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên đến tham quan, thực tập; tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường. Tham gia ngày hội việc làm của sinh viên do trường tổ chức. Cử các doanh nhân có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn đến báo cáo chuyên đề hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại trường. Đặt hàng các nghiên cứu khoa học phục vụ giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp…

Ngoài ra, PGS.TS. Cao Hào Thi cho rằng, cũng còn cần các giải pháp từ phía các cơ quan chức năng quản lý nhà nước.

Như Quỳnh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email