Mô hình đề xuất cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng

  • 12:01 ,09/09/2017
KHPTO - Nhóm nghiên cứu Hồ Dương Đông, Lê Thị Kim Oanh, Đại học Đà Nẵng đã tìm hiểu tổng quan về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đề xuất mô hình cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng.

Các tác giả xem xét sự phân loại mối liên hệ nhà trường và doanh nghiệp (DN) từ mức độ cao tới thấp và những lợi ích của sự hợp tác.

Ba khái niệm khác nhau về trường đại học (ĐH): ĐH giảng dạy, ĐH nghiên cứu và ĐH doanh nghiệp cũng như các mức độ ưu tiên của sự cộng tác ở các mức độ khác nhau của sự phát triển kinh tế cũng được đề cập. Họ xem xét cơ sở lý thuyết về thách thức trong xây dựng mối quan hệ, điều gì làm cho nhà trường hấp dẫn trong mắt DN, các yếu tố tạo nên mối liên hệ thành công.

Mô hình liên kết dựa trên nền tảng mối quan hệ sẵn có của các trường trong Đại học Đà Nẵng (UD) và DN được đề xuất. Mục tiêu là tạo hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh trong trong UD. Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp kỹ thuật là đối tượng chính của mô hình. Trách nhiệm, quyền lợi của các bên liên quan trong mô hình, cách thức giao tiếp, sự mở rộng trong tương lai cũng được thảo luận.

N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email