Lời thầy dạy

  • 08:24 ,05/01/2019
Sách đầy chữ dại chữ khôn
Tâm đăng soi tận đáy hồn đục trong
Muốn cho sáng mắt sáng lòng
Đêm ngày tinh luyện mới mong nên người!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email