Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2019 – 2024

  • 08:21 ,29/11/2019

Ban chấp hành LHH nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội.

KHPTO - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM Liên hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã bầu 65 đại biểu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới. GS.TS. Nguyễn Văn Phước, chủ tịch Hội nước và môi trường TP.HCM, nguyên viện trưởng Viện môi trường và tài nguyên - Đại học quốc gia TP.HCM, được bầu làm chủ tịch Liên hiệp hội; PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa và PGS.TS. Dương Hoa Xô được bầu làm phó chủ tịch Liên hiệp hội.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, trong khóa 8, Liên hiệp hội (LHH) phấn đấu để đạt được mục tiêu chiến lược tập trung các nguồn lực xây dựng LHH trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, các hội thành viên thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp hữu ích phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước; xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy hiệu quả tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, LHH cũng tạo điều kiện về vật chất, cơ chế và chính sách, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHH. Đặc biệt là, đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến thông tin và tri thức khoa học - công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM. Đồng thời, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và các hội viên.

Phát biểu tại đại hội, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả LHH đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; tuy nhiên, hoạt động của LHH còn chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ. Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn LHH phải thực sự là lực lượng nòng cốt đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực chính trong quá trình phát triển của thành phố và đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức, trước hết là đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ. Dự báo trong những năm tới, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thúc đẩy phát

triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức mới đòi hỏi LHH và đội ngũ các nhà khoa học cần nỗ lực phấn đấu, cần có giải pháp hiệu quả, phát huy hơn nữa năng lực đổi mới và sáng tạo của đội ngũ trí thức, chủ động tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP.HCM trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM cũng như đất nước.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, chủ tịch LHH, nhìn nhận: Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Ban chấp hành LHH nhiệm kỳ mới tiếp thu các ý kiến đóng góp, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố để ban hành chính thức Văn kiện đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội.

HỒNG DUNG - ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email