Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM trong công cuộc phục vụ sự nghiệp xây dựng TP.HCM và cả nước

  • 08:46 ,02/05/2019
KHPTO - Theo nguồn điều tra và thống kê năm 2018 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM (Liên hiệp hội - LHH), trong nhiệm kỳ 5 năm qua (2013 - 2018), LHH đã có bước phát triển quan trọng vàđạt được những kết quả tích cực trong công cuộc phục vụ sự nghiệp xây dựng TP.HCM và cả nước…

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Theo PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, phó chủ tịch LHH, tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh vốn cócủa đội ngũ trí thức thuộc LHH. Tích cực và đi đầu trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Trong nhiệm kỳ 6, LHH đã tích cực vận động chính sách, tham gia góp ý với lãnh đạo thành phố và lãnh đạo LHH Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức khoa học - công nghệ tham gia nhiều ý kiến cóchất lượng vào việc xây dựng chính sách và hiện thực hóa chính sách, nhất là các chính sách phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và chính sách đối với trí thức.

Trong nhiệm kỳ 6, LHH tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đã hoàn thành tốt 64 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội (làm được nhiều hơn và tốt hơn các nhiệm kỳ trước).

Trong nhiệm kỳ này, các hội thành viên và các đơn vịtrực thuộc đã cónỗ lực lớn trong việc hoàn thành 574 dự án tư vấn, phản biện và giám định xã hội thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thủy lợi...

Tuy nhiên, theo PGS. Nghĩa, cần phát huy vai trò tư vấn, tham mưu, góp ý kiến với lãnh đạo thành phố, những vấn đề lớn về chủtrương, chính sách phát triển thành phố, trước hết là những vấn đề liên quan đến phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chính sách đối với trí thức.

Huy động lực lượng các nhà khoa học chủđộng đề xuất và thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội những vấn đề nóng, bức xúc mà xã hội quan tâm. Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủnăng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường

Công tác nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường của LHH ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở TP.HCM nhiều năm qua.

Trong nhiệm kỳ 6, LHH cùng các hội thành viên và các đơn vịtrực thuộc đã hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu 897 đề tài khoa học các loại. Các đề tài nghiên cứu nói trên được định hướng vào các lĩnh vực: tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng văn hóa và con người TP.HCM; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; khắc phục kẹt xe và ngập úng đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các kết quả nghiên cứu còn được các nhà khoa học của LHH công bố thành: 462 bài báo quốc tế, 2.700 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, 6.554 bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học, 751 đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo và chuyên khảo.

“Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường; xây dựng một số định hướng về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường của LHH theo hướng “Bảy chương trình đột phá” của TP.HCM. Trước hết, tập trung ưu tiên các chương trình: chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị...” - PGS. Nghĩa nhận định.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của LHH. Trong nhiệm kỳ 6, hoạt động này đã được thực hiện thường xuyên, liên tục ở LHH, các hội thành viên và các đơn vịtrực thuộc.

Nhà văn hóa khoa học (mặc dù cónhững khókhăn về kinh phí và nhân sự), song vẫn thường xuyên tổ chức các sinh hoạt lý luận chính trị(phổ biến thời sự, góp ý cho các dự thảo về chính sách và luật pháp, thông báo kết quả các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.HCM...); các hội thảo và tọa đàm khoa học về những vấn đề thời sự cấp bách của đời sống xã hội (vệ sinh an toàn thực phẩm, kẹt xe và ngập úng đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh...).

Báo Khoa Học Phổ Thông và các tạp chí, tập san, website của LHH, các hội thành viên và các đơn vịtrực thuộc thường xuyên đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học của các học giả trong và ngoài nước, làm phong phú nội dung và các hình thức phổ biến tri thức khoa học - công nghệ gắn với đời sống của nhân dân thành phố và các tỉnh phía Nam.

Trong 5 năm qua, LHH cùng các hội thành viên và các đơn vịtrực thuộc đã tổ chức thành công 1.136 hội thảo khoa học trong nước, 134 hội thảo khoa học quốc tế, 947 tọa đàm chuyên đề thuộc các lĩnh vực: phát triển khoa học tự nhiên và ứng dụng công nghệ hiện đại; phát triển khoa học xã hội - nhân văn gắn với xây dựng văn hóa, con người TP.HCM; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh...

Để tăng cường và đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức, trong nhiệm kỳ 6, LHH đã hỗ trợ các hội thành viên và các hội viên hoàn thành 18 dự án nghiên cứu với kinh phí 2.664 triệu đồng; biên soạn và xuất bản 16 đầu sách chuyên khảo và tham khảo với kinh phí 1.389 triệu đồng.

Nhiều hội thành viên còn liên kết với các trường đại học, cao đẳng và các trường phổ thông, hàng năm tổ chức những buổi sinh hoạt khoa học với học sinh, sinh viên. Đồng thời, cóhàng ngàn nhà khoa học của các hội thành viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ở các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học.

LHH đóng một vai tròkhông nhỏtrong công cuộc đóng góp cóhiệu quả vào sự nghiệp xây dựng thành phố và đất nước. Chính vì vậy, vịthế và uy tín của LHH và các hội thành viên, các đơn vịtrực thuộc ngày càng được nâng cao và thể hiện rõ nét hơn trong nhiệm kỳ 6 (2013 - 2018).

 

HỒNG DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email