Khung trình độ quốc gia tạo điều kiện cho các trường thực hiện linh hoạt, sáng tạo

  • 07:04 ,18/06/2020
KHPTO - Theo thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Văn Phúc, khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) sẽ được triển khai theo Quyết định số 436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho giáo dục đại học là những chuẩn mực tối thiểu, là bộ tiêu chí với khối lượng, chuẩn đầu ra, yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ… tiệm cận theo chuẩn của các nước trong khu vực và thế giới; phù hợp yêu cầu từng lĩnh vực ngành nghề đó, nhằm quản lý chất lượng nguồn nhân lực.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Việc xây dựng và ban hành chuẩn chương trình đào tạo (CTĐT) cho các ngành, khối ngành sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: “Sau khi ban hành chuẩn CTĐT, tất cả cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) sẽ rà soát, cập nhật, điều chỉnh, thiết kế CTĐT, làm sao đáp ứng chuẩn tối thiểu, phù hợp yêu cầu của

thị trường và đặc trưng riêng, từ đó đảm bảo chất lượng chung của trình độ đại học trên cả nước”.

Về những điểm mới của VQF so với chương trình khung đã ban hành trước đây, thứ trưởng cho biết, chương trình khung yêu cầu chặt chẽ về tên môn, số tín chỉ... còn VQF sẽ ban hành chuẩn CTĐT tiếp cận theo chuẩn đầu ra, căn cứ vào yêu cầu của thị trường và sẽ do các trường, hiệp hội, người sử dụng lao động tham gia xây dựng. Tên môn học, số tín chỉ sẽ được điều chỉnh tùy thiết kế riêng của từng CTĐT chứ không quy định cứng. Như vậy, chuẩn CTĐT mới sẽ tạo điều kiện cho sự linh hoạt, sáng tạo, đặc sắc của từng trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra chung và hội nhập với các nước.

Hai yếu tố mấu chốt là cơ sở để xây dựng chuẩn CTĐT, giúp giải quyết tình trạng sinh viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu công việc và thị trường lao động không tìm được nhân sự phù hợp. Đó là các trường, hiệp hội, đơn vị sử dụng lao động, cộng đồng nói chung sẽ góp ý để thống nhất chuẩn đầu ra cho ngành, khối ngành. Căn cứ thứ hai là hội nhập thế giới, giúp chuẩn CTĐT phù hợp khi so với các nước ASEAN và mặt bằng chung thế giới.

Nhiệm vụ đặt ra trước mắt là thành lập các hội đồng tư vấn ngành, khối ngành. Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng chuẩn CTĐT cho các ngành, khối ngành đối với các trình độ của GDĐH.

Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã hoàn thành dự thảo thông tư về chuẩn CTĐT, dự kiến lấy ý kiến và sau đó ban hành khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Sau khi ban hành thông tư, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành thành lập các hội đồng tư vấn ngành, khối ngành để tiến hành xây dựng các CTĐT cụ thể cho các ngành, khối ngành đó.

Chuyển đào tạo từ định hướng nội dung sang định hướng đầu ra

Báo cáo của Vụ giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, quá trình xây dựng và triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg là cơ hội để toàn ngành cùng phối hợp, nâng cao nhận thức và năng lực xây dựng và triển khai CTĐT theo tiếp cận hiện đại. Cụ thể là:

- Định hướng cho việc xây dựng và phát triển chương trình tại các trường; giúp các trường điều chỉnh cách xây dựng và triển khai CTĐT từ định hướng nội dung (content based) sang định hướng đầu ra (outcomes based), đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Gắn kết chặt chẽ với quá trình bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho tự đánh giá và cải tiến chương trình tại các cơ sở GDĐH, đồng thời giúp các trung tâm kiểm định có cơ sở để đánh giá các chương trình chính xác hơn.

- Thúc đẩy thực hiện tham chiếu giữa khung trình độ quốc gia Việt Nam và khung tham chiếu trình độ của các quốc gia ASEAN (AQRF), làm cơ sở thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh trong đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam so với các nước ASEAN.

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email