Huyện Cần Giờ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

  • 06:07 ,16/11/2020

KHPTO - Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự tập trung và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Cần Giờ đã từng bước xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ xuất phát điểm thấp, đến nay, qua 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, 6/6 xã huyện Cần Giờ đều đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, ngoài 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cần Giờ cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cần Giờ đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình UBND thành phố thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã được các sở - ngành thành phố tổ chức đánh giá và công nhận đạt tiêu chí theo quy định và UBND thành phố tiến hành lấy ý kiến của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố để hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Trong thời gian tới, huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch sinh thái và phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, huyện Cần Giờ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, qua đó thực hiện thành công chương trình ở giai đoạn tiếp theo cao hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn.

H.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email