Hội viên nông dân được hỗ trợ gì khi vay vốn phát triển sản xuất từ Quỹ hỗ trợ nông dân TP.HCM?

  • 08:04 ,27/11/2021

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020” do Hội Nông dân TP.HCM tổ chức ngày 26/11/2021

KHPTO - Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 của UBND TP.HCM về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân TP.HCM, quy định:

Hội viên nông dân (gọi chung là người vay) khi tham gia vay vốn phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, từ Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ được hưởng mức phí cho vay hiện hành 0,65%/tháng (mức phí cho vay cụ thể từng thời kỳ do Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố quyết định). Mức phí cho vay cao nhất không quá 80% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại đối với tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố từng thời kỳ.

Nguyên tắc cho vay vốn: Người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích nêu trong giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đã được Hội Nông dân có thấm quyền phê duyệt; người vay phải trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc và phí.

Để được vay vốn, người vay phải có đủ các điều kiện:

- Là hội viên Hội Nông dân TP.HCM, có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn.

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng theo giấy đề nghị vay vốn.

- Có giấy đề nghị vay vốn theo mẫu quy định, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, hiệu quả; được Hội Nông dân xã xác nhận vào giấy đề nghị vay vốn, UBND cấp xã xác nhận vào danh sách đề nghị vay và biên bản thẩm định, được Hội Nông dân cấp huyện hoặc Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố phê duyệt.

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng đối với hộ gia đình.

Quỹ Hỗ trợ nông dân áp dụng 2 loại cho vay: Ngắn hạn (Tối đa 12 tháng), trung hạn (Từ 12 - 36 tháng).

Cơ chế đảm bảo tiền vay: Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay không cần bảo đảm bằng tài sản, được Hội Nông dân cơ sở bảo lãnh bằng tín chấp.

Căn cứ vào đặc điếm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khả năng tài chính của người vay, Quỹ hỗ trợ nông dân và người vay thỏa thuận việc trả nợ và phí tiền vay như sau:

- Trả gốc một lần khi hết thời hạn vay; trả gốc theo kỳ hạn (Quý, 6 tháng hoặc 12 tháng/kỳ); người vay có thể trả gốc trước hạn.

- Việc trả phí được thực hiện theo kỳ: 3 hoặc 6 tháng/kỳ theo sự thống nhất giữa Hội Nông dân cấp xã (chủ dự án) với các hộ vay của dự án nhưng không quá 6 tháng/kỳ; trường hợp người vay trả gốc trước hạn thì phí phải trả chỉ tính từ ngày nhận tiền vay đến ngày trả nợ gốc; đối với các khoản nợ vay không trả nợ gốc và phí đúng hạn mà không được cho gia hạn thì người vay phải trả phí nợ quá hạn (Bằng 130% phí vay trong hạn).

Mục đích hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân là để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao. Quỹ cũng tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh hoạt động; tuyên truyền, tập hợp nông dân thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng hội vững mạnh.

Qua 10 năm thực hiện (2011 - 2020), Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân TP.HCM đã cho 38.804 lượt hộ vay thực hiện 5.627 dự án với hơn 859 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp đỡ, tạo điều kiện để cho các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Với nguồn vốn được Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay, hội viên nông dân cũng mạnh dạn đầu tư hơn 1.718 tỷ đồng vốn tự có để mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập từng, bước ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho 97.010 lao động, nhiều mô hình mới được hình thành và nhân rộng, giúp nông dân trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần làm giàu chính đáng, ổn định chính trị ở nông thôn.

Trong thời gian tới, có thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức (như tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền qua cẩm nang, tờ rơi, tuyên truyền qua việc tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả có tham gia vay vốn từ Quỹ…), để có thêm người dân, đặc biệt là người nông dân thuộc khu vực ngoại thành của TP.HCM biết và tham gia thực hiện vay vốn hưởng ưu đãi về lãi suất theo quy định của Quỹ hỗ trợ nông nghiệp. Hội nông dân các cấp cần nắm rõ nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của hội viên, tư vấn hỗ trợ hội viên xây dựng được phương án sản xuất khả thi, qua đó kết nối với cán bộ phụ trách của Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố, để kịp thời hỗ trợ vốn cho các đối tượng có nhu cầu.

HẢI ĐÔNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email