ĐHQGHN: Đổi mới đào tạo tiến sĩ

  • 10:12 ,06/02/2018
Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế đào tạo tiến sĩ mới, theo đó bằng tiến sĩ của ĐHQGHN sẽ do giám đốc ĐHQGHN và thủ trưởng đơn vị đào tạo cùng ký trên văn bằng.

Theo quy chế mới, trong quá trình tuyển sinh cũng như học tập, giảng viên hướng dẫn có thể đề nghị có những thay đổi hoặc bổ sung các học phần cung cấp các kiến thức kỹ năng cần thiết cho quá trình làm luận án của nghiên cứu sinh (NCS). Trong quá trình đào tạo, NCS phải tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động hỗ trợ đào tạo như trợ giảng, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên và báo cáo định kỳ trước seminar của bộ môn 6 tháng/lần về những kết quả nghiên cứu, qua đó nâng cao chất lượng cũng như tăng cường gắn kết NCS với bộ môn/phòng thí nghiệm trong quá trình đào tạo cũng như giám sát quá trình học tập của NCS.
Về cán bộ hướng dẫn cơ hữu, phải có tối thiểu 1 cán bộ hướng dẫn là cán bộ cơ hữu của ĐHQGHN. Đồng thời, yêu cầu cán bộ hướng dẫn, thành viên tiểu ban chấm đề cương trong vòng 5 năm phải có công bố quốc tế, thành viên hội đồng và phản biện trong vòng 3 năm phải có công bố quốc tế liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS nhằm nâng cao chất lượng cán bộ hướng dẫn và thành viên hội đồng. Ngoài những yêu cầu trên, hướng dẫn chính NCS phải có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Nếu là tiến sĩ phải là tác giả chính của 2 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/năm và liên tục trong 3 năm liền.
Quy chế mới cũng trao quyền và trách nhiệm quyết định về chuyên môn cho bộ môn/phòng thí nghiệm và người hướng dẫn luận án. Sau khi NCS hoàn thành chương trình đào tạo và đạt các yêu cầu về chuẩn đầu ra, báo cáo tổng thể kết quả luận án của NCS trước seminar của bộ môn/phòng thí nghiệm với sự tham gia của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực nghiên cứu, để tư vấn cho NCS và giảng viên xem xét hoàn thiện luận án và quyết định trình hay không trình luận án trước hội đồng đánh giá luận án.
Quy chế cũng đặc cách bỏ qua quy trình phản biện kín với các NCS có thành tích nghiên cứu xuất sắc, là tác giả chính của 3 bài báo ISI trong thời gian làm luận án với tổng IF từ 3.0 trở lên. Đồng thời, cán bộ hướng dẫn luận án được hướng dẫn thêm số lượng NCS nếu có thành tích và năng lực nghiên cứu xuất sắc hoặc có nhiều đề tài, hoặc có đề tài lớn có thể hỗ trợ học bổng cho nhiều NCS.
Đặc biệt, quy chế mới giảm bớt thủ tục hành chính trong việc đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; tăng cường trao đổi sinh hoạt, đối thoại chuyên môn trong các seminar khoa học. Việc tổ chức đào tạo linh hoạt, cho phép cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc có thể gửi NCS của mình theo học ở các cơ sở đào tạo khác trong ĐHQGHN có học phần tương đương (đảm bảo tính liên thông trong toàn ĐHQGHN) hoặc ngoài ĐHQGHN nếu đó là các học phần cán bộ hướng dẫn xét thấy cần thiết cho NCS. Từ khâu tuyển sinh đến khi tốt nghiệp, các tác nghiệp liên quan đến quản lý NCS được thực hiện online và hồ sơ của NCS của bộ hướng dẫn được cập nhật và quản lý bằng phần mềm đào tạo.
Cũng theo quy chế mới, bằng tiến sĩ của ĐHQGHN sẽ do giám đốc ĐHQGHN và thủ trưởng đơn vị đào tạo cùng ký trên văn bằng.

N. Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email