Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945

  • 17:25 ,21/02/2020

Không khí thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

KHPTO - Ngay từ khi ra đời (1930), Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện đã có cương lĩnh chính trị, đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn nên đã tập hợp, đoàn kết được tất cả các lực lượng yêu nước hướng vào cuộc đấu tranh “đuổi thực dân, giải phóng đồng bào”. Đảng ta đã trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các cao trào cách mạng: “Xô Viết - Nghệ Tĩnh” (1930 - 1931), “Dân chủ Đông Dương” (1936 - 1939) và “Giải phóng dân tộc” (1939 - 1945).

Để tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, ngay từ đầu năm 1941, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã trực tiếp chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc cách mạng. Đó là cơ sở lý luận khoa học và cơ sở thực tiễn cách mạng. Hội nghị trung ương tám của Đảng (tháng 5/1941) đã định hướng chiến lược của cách mạng vào mục tiêu giải phóng dân tộc. Hội nghị đã nhấn mạnh rằng: “Nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước là một nhiệm vụ trước tiên của Đảng ta và của cách mạng Đông Dương”; rằng, “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”; và rằng, để giải phóng dân tộc thì cần phải gấp rút chuẩn bị lực lượng cách mạng (bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân yêu nước không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tự nguyện tham gia “đánh Pháp, đuổi Nhật”); đồng thời, phải tạo ra cao trào và khí thế cách mạng, thúc đẩy sự vận động, phát triển của tình thế cách mạng và sáng tạo, nhạy bén đón bắt thời cơ cách mạng...

Sau Hội nghị trung ương tám của Đảng, Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941) để đoàn kết, tập hợp “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đặng cùng nhau đánh đuổi Nhật, Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Các thành viên của Mặt trận Việt Minh (như: Nông dân cứu quốc hội, Thanh niên cứu quốc hội, Phụ nữ cứu quốc hội, Công nhân cứu quốc hội, Binh lính cứu quốc hội, Nhi đồng cứu quốc hội...) đã thường xuyên được học tập giác ngộ cách mạng, được huấn luyện quân sự và chính trị để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp làm cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Việt Nam thêm trầm trọng. Tình thế cách mạng đã xuất hiện, đang phát triển đến độ chín muồi; do đó thời cơ cách mạng đã đến gần. Ngay lập tức, Thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; đồng thời quyết định phát động trong toàn dân cao trào chống Nhật cứu nước.

Ngày 9/5/1945, phe đồng minh đứng đầu là Liên Xô đã đánh tan quân Đức, Ý ở Tây bán cầu và Liên Xô chuyển quân sang Đông bán cầu tấn công phát xít Nhật làm cho quân Nhật lâm vào khốn đốn. Lúc này dù đang trên giường bệnh giữa núi rừng Tân Trào, Bác Hồ đã ra chỉ thị: “Lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Ngày 13/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Liên Xô và đồng minh không điều kiện, Đảng ta, đứng đầu là Bác Hồ quyết định phát động Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Theo mệnh lệnh và tiếng gọi của Người, toàn dân tộc nhất tề đứng dậy, thực hiện thành công Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, chỉ trong vòng nửa tháng đã giành chính quyền trên toàn quốc.

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám, trước hết là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam và đặc điểm của thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới được bắt đầu bằng cách mạng tháng mười Nga vĩ đại. Thắng lợi đó chứng tỏ rằng, trong thời đại mới, một dân tộc thuộc địa, chậm phát triển, nhưng được vũ trang bằng học thuyết khoa học, cách mạng, nhân văn và được lãnh đạo bởi một Đảng cách mạng, chân chính, thì hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ kẻ thù xâm lược nào dù chúng có to lớn và tàn bạo đến đâu. Chính thắng lợi này là ngọn cờ soi sáng và động lực thúc đẩy phong trào cách mạng chống thực dân đế quốc và giải phóng dân tộc trên thế giới.

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Bác Hồ kính yêu; đồng thời là thắng lợi của “ý Đảng” phù hợp với “lòng dân”. Đường lối cách mạng đúng đắn và quyết tâm giải phóng dân tộc của Đảng đã đáp ứng được quyền lợi của dân tộc và khát vọng về độc lập, tự do của nhân dân ta. Vì vậy, dù mới chỉ 15 tuổi với 5.000 đảng viên, nhưng Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân làm cuộc cách mạng tháng Tám “long trời, lở đất”, làm cho kẻ thù khiếp sợ và bạn bè năm châu nể phục. Bác Hồ khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đồng thời mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên phát triển “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Bởi lẽ, “Độc lập dân tộc là tiền đề và điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội là sự bảo đảm chắc chắn nhất, bền vững nhất cho nền độc lập của dân tộc”.

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là minh chứng hùng hồn, sinh động, đầy sức thuyết phục về vị trí trung tâm, vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Có thể nói, “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA

(Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM)

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email