Đảng cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  • 07:27 ,04/02/2020

KHPTO - Cuối thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã phát triển lên giai đoạn độc quyền và chủ nghĩa đế quốc. Các tập đoàn tư bản cấu kết với nhà nước tư sản mở các cuộc chiến tranh xâm lược để xuất khẩu tư bản, xâm chiếm thị trường, biến các quốc gia dân tộc chậm phát triển thành thuộc địa, phụ thuộc.

Chủ nghĩa đế quốc đã thực hiện những chính sách tàn bạo “Nhằm mục đích cướp bóc các nước khác, bóp nghẹt các dân tộc nhược tiểu, thống trị thế giới về mặt tài chính, chia và chia lại thuộc địa”. Có thể nói, chủ nghĩa đế quốc giống như “con đỉa hai vòi”, một vòi hút máu nhân dân ở chính quốc, còn một vòi hút máu nhân dân thuộc địa.

Ở Việt Nam, từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược đã biến nước ta từ nước phong kiến độc lập thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chúng áp đặt bộ máy cai trị thực dân để bóc lột về kinh tế, áp bức về chính trị và nô dịch về văn hóa đối với dân tộc Việt Nam. Ngay khi thực dân Pháp xâm lược đến hai thập niên đầu thế kỷ 20, ở Việt Nam đã liên tục diễn ra các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược, nhưng tất cả đều thất bại. Điều đó chứng tỏ một sự thật là: hệ tư tưởng phong kiến và con đường cứu nước của chủ nghĩa phong kiến đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của chủ nghĩa tư bản phương Tây; còn hệ tư tưởng tư bản và con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản cũng đã lỗi thời, không phù hợp với thời đại mới và đặc điểm mới của cách mạng Việt Nam. Trên thực tế, ở Việt Nam đã xảy ra cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo cách mạng. Vì vậy, vào năm 1911, người con ưu tú của dân tộc Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước “đuổi thực dân, giải phóng đồng bào”.

Suốt nhiều năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã làm được nhiều việc, học được nhiều điều bổ ích và đến năm 1920, Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân - con đường cách mạng vô sản: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc” .

Trong những năm 1920 - 1930, Nguyễn Ái Quốc tăng cường hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào Việt Nam, thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” (1925). Tổ chức và huấn luyện cách mạng cho quần chúng, thúc đẩy các phong trào cách mạng... để chuẩn bị các điều kiện, yếu tố cần thiết cho việc thành lập Đảng cộng sản. Bởi vì, muốn cứu nước, cứu dân thì phải làm cách mạng, mà cách mạng “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt... Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê Nin” .

Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng Hồng Kông (Trung Quốc), thực hiện Chỉ thị của Quốc tế cộng sản và thay mặt Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn), thành lập ra Đảng cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Từ đây, cách mạng Việt Nam được chỉ dẫn bởi lý luận khoa học, cách mạng và nhân văn, được lãnh đạo bởi Đảng cách mạng chân chính. Nó chấm dứt thời kỳ cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo. Đồng thời, mở ra trang sử mới cho sự phát triển của dân tộc - trang sử độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là kết quả phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở Việt Nam mà còn là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam tạo ra một Đảng cách mạng chân chính trong lòng dân tộc, gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết và trước hết. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đảng ta tạo dựng niềm tin trong lòng nhân dân và khẳng định một cách thuyết phục vị trí, vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng trong suốt 90 năm qua.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam dựa trên nền tảng lý luận Mácxít và mang bản chất giai cấp công nhân đã khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giành độc lập dân tộc và “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” .

Như vậy, ngay từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam đã là biểu tượng cao đẹp, tạo dựng và chiếm trọn niềm tin của nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng, tạo ra động lực mới, nguồn sinh khí mới cho dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi.

PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA

(Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM)

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email