Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân

  • 15:58 ,27/04/2021
KHPTO - Bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ở cấp tỉnh, Sở KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của sở theo quy định của pháp luật.

Ở cấp huyện, phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đây là tổ chức trực thuộc sở, có chức năng tham mưu, giúp giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý và tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN, gồm: đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email