Cần biết về chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hợp tác nông nghiệp tại xã xây dựng nông thôn mới

  • 21:29 ,22/12/2021
KHPTO - Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã ban hành Luật hợp tác xã, theo đó tại Khoản 1, Điều 6 - Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước có nội dung: “Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.

Đồng thời, ngày 9/3/2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 70-KL/TW về Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, theo đó, tại điểm 4, mục II - Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới: “....Thực hiện tốt chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các hợp tác xã”.

Có thể thấy, nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp luôn được quan tâm, nhằm giúp hợp tác xã phát triển, góp phần hoàn thành tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp, cụ thể như sau:

Trong giai đoạn 2013 - 2015, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã thành phố triển khai Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố (hỗ trợ 1,2 triệu đồng/cán bộ có trình độ đại học, 0,8 triệu đồng/cán bộ có trình độ cao đẳng; hỗ trợ tối đa 2 cán bộ/ hợp tác xã) với 117 lượt cán bộ trong đó có 33 hợp tác xã được nhận kinh phí hỗ trợ là 1.540,8 triệu đồng.

Trong năm 2017, nhận thấy sự cần thiết để tiếp tục duy trì chính sách trên, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ cho giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 02/2017/ NQ-HĐND ngày 6/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, Công văn số 7936/UBND-KT ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/12/2020, ngân sách thành phố đã hỗ trợ 30 lượt cán bộ (26 lượt cán bộ có trình độ đại học, 4 lượt cán bộ có trình độ cao đẳng)/15 lượt hợp tác xã với tổng kinh phí hỗ trợ là 324.400.000 đồng.

Trong năm 2020, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp (theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020). Đến nay, đã hỗ trợ cho 3 cán bộ của 2 hợp tác xã với tổng kinh phí hỗ trợ là 145.860.000 đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho hợp tác xã nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3065/QĐ- UBND ngày 23/8/2021 về kế hoạch triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND đã xác định rõ những chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hiện đang làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó có các xã xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

Đào tạo: ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Bồi dưỡng: ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% kinh phí đi lại, tổ chức lớp học và mua tài liệu học tập; hỗ trợ 90% chi phí ăn ở đối với các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 3 năm/người, tối đa 2 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm.

HƯƠNG LIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email