Bảo vệ môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM: Kết quả trong 10 năm triển khai đề án

  • 05:47 ,18/10/2021

Đường hoa xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

KHPTO - Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở Ban ngành liên quan, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, tiêu chí môi trường môi trường trong xây dựng nông thôn mới được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc triển khai đề án bảo vệ môi trường trong chương trình xây dựng NTM được quan tâm và triển khai một cách cụ thể.

Công tác thu gom chất thải từng bước được hoàn thiện, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom tại nguồn ngày càng tăng, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, qua đó, ý thức và sự tham gia của cộng đồng dân cư tích cực hơn, chất lượng vệ sinh môi trường khu vực nông thôn được cải thiện, nhiều điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải, nước thải đã được xử lý, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

Công tác phối hợp thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo không trùng lắp giữa các đơn vị quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở vừa phát triển sản xuất kinh doanh cũng như tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; một số vướng mắc về thủ tục pháp lý về môi trường đã được tháo gỡ; ý thức tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp ngày càng được cải thiện.

Kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện triển khai đề án bảo vệ môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá vẫn còn các tồn tại, hạn chế và khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí môi trường tại các huyện, xã xây dựng nông thôn mới như: Tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm do nhiều Sở ngành, đơn vị phụ trách.

Trong đó, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện do tính không ổn định, thường xuyên thay đổi và chịu ảnh hưởng từ các rào cản của các tiêu chí khác về hạ tầng (hệ thống đường, thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa..).

Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư và nơi công cộng, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại một số khu vực nông thôn chưa được đảm bảo thường xuyên (còn hiện tượng xả rác nơi công cộng, xuống kênh rạch, đốt rác trong khu dân cư...). Để thay đổi ý thức và hình thành thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường, công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên và duy trì lâu dài, kết hợp với các hình thức xử phạt.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thường xuyên biến động, gây khó khăn cho công tác rà soát, quản lý tại địa phương; mặc dù cương quyết xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm nhưng thực trạng vẫn còn tình trạng doanh nghiệp cố tình không chấp hành; việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường còn khó khăn vướng mắc, Sở Tài nguyên và môi trường đã kiến nghị Bộ trình Chính phủ sửa đổi nghị định xử phạt.

Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, làng nghề quy mô nhỏ chưa ý thức được tầm quan trọng của kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, hạn chế về năng lực quản lý và kinh phí cho việc đầu tư, xử lý chất thải theo đúng quy định; công tác kiểm tra, giá sát và xử lý vi phạm chưa được thường xuyên, triệt để.

Việc kiểm soát và quản lý xả thải tại các lưu vực kênh, rạch khu vực nông thôn còn khó khăn, công tác phối hợp kiểm soát ô nhiễm liên vùng đã được triển khai nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; bộ phận tham mưu về quản lý môi trường cấp huyện, cấp xã hạn chế về số lượng, đa số cán bộ môi trường cấp xã còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi địa bàn công tác...

Do đó, công tác rà soát, thống kê, báo cáo chưa kịp thời và chưa thể tập trung thường xuyên cho việc thực hiện những giải pháp quản lý mang tính lâu dài. Công tác xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường nông thôn chưa được triển khai đồng bộ tại các xã.

UYÊN DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email