37 tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

  • 17:18 ,23/07/2020
KHPTO - Với mục tiêu hướng dẫn bệnh viện triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh, Bộ y tế đã ban hành Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Bên cạnh đó, hiện nay, ngoài phòng chống dịch Covid-19, các bệnh viện cũng phải thực hiện công tác phòng chống bệnh bạch hầu, tay chân miệng, sốt xuất huyết... Vì vậy, các bệnh viện càng cần phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả.

Cục quản lý khám, chữa bệnh được giao là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai Bộ tiêu chí này, tổng hợp kết quả tự đánh giá của các bệnh viện, báo cáo bộ trưởng Bộ y tế.

Bộ tiêu chí có 37 tiêu chí, được chia làm 8 chương. Điểm tối đa 150 điểm. Mỗi tiểu mục được chấm là đạt hoặc không đạt. Mỗi tiểu mục nếu đạt sẽ được chấm 1 điểm, riêng 2 tiểu mục được chấm 2 điểm. Điểm của mỗi tiêu chí bằng tổng điểm của các tiểu mục. Khi không có tiểu mục nào được điểm thì điểm của tiêu chí bằng 0.

Bộ tiêu chí phân ra 3 loại bệnh viện gồm: bệnh viện an toàn sẽ có tổng điểm đạt ≥ 75% điểm tối đa và không có tiêu chí sao (*) nào ở mức 0 điểm; bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ ≥ 50% đến < 75% điểm tối đa và không có tiêu chí sao (*) nào ở mức 0 điểm; bệnh viện không an toàn có tổng điểm đạt < 50% hoặc bất kỳ tiêu chí sao (*) nào 0 điểm.

Các bệnh viện sẽ tự đánh giá và nhập điểm trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http//Covid19.chatluongbenhvien.vn.

Trong quá trình thực hiện tự đánh giá, nếu có ý kiến góp ý, đề xuất về nội dung, quy trình thực hiện đánh giá và những vấn đề liên quan, Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ y tế đề nghị các bệnh viện gửi ý kiến về cho cục trên phần mềm trực tuyến. Cục quản lý khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, kiến nghị để hoàn thiện hơn nội dung cũng như phương pháp đánh giá, góp phần tăng cường ý nghĩa thực tiễn của hoạt động này.

H.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email